AVV van RELIUS Farbenwerke GmbH

Versie 01.12.2012

I. Algemeen – Geldingsgebied

Onze leveringen en diensten gebeuren uitsluitend aan de onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden alleen tegenover kooplui en ondernemingen conform § 14 BGB. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige bedrijven tussen de contractpartijen, zonder bijzondere nieuwe aanwijzing. Ze gelden ook dan als we bij latere contracten niet uitdrukkelijk op deze beroep doen, in het bijzonder ook dan als we in kennis van tegenstrijdige of van onze Algemene Verkoopvoorwaarden afwijkende bedrijfsvoorwaarden van de besteller leveringen of diensten aan de besteller onvoorwaardelijk volbrengen. De Algemene Verkoopvoorwaarden werden u bekend gemaakt door onze facturen, leveringsbonnen, formulieren, prijslijsten, alsook onze e-mails en internetpublicaties. Het toepassingsgebied van deze verkoopvoorwaarden heeft betrekking op alle leveringslanden waarin het Duitse recht van toepassing is. De toepasbaarheid ervan wordt reeds hiermee overeengekomen (zie ook XII.2. van deze voorwaarden).

II. Aanbiedingen en contractafsluiting, dienstinhoud

 1. Onze offertes tegenover de besteller zijn niet bindend. De bestelling van de besteller geldt als bindende offerte. Het accepteren van deze offerte gebeurt volgens onze keuze binnen de vier weken na ontvangst door toezending van een offertebevestiging of onvoorwaardelijk volbrengen van de bestelde leveringen of diensten.
 2. De technische gegevens en beschrijvingen in de betreffende productinformatie, technische informatiebladen of reclamematerialen zijn geen kwaliteits- of houdbaarheidsgaranties van de door ons te leveren goederen.
 3. Bij verkopen volgens model of monster beschrijven deze enkel vakkundige testmatigheid, vormen echter geen garantie voor de kwaliteit of houdbaarheid van de door ons te leveren goederen.
 4. Technische wijzigingen blijven in de mate van het mogelijke voorbehouden.
 5. Toepassingstechnisch advies geven we naar eer en geweten. Alle gegevens en informatie omtrent geschiktheid en toepassing van onze producten bevrijden de koper niet van eigen controles en pogingen op de geschiktheid van de producten voor de beoogde procedures en doeleinden.

III. Prijzen, betalingsvoorwaarden, betalingsverzuim

 1. Van toepassing zijn de bij afsluiting van het betreffende contract overeengekomen, in het bijzonder in de bestelbon resp. de offertebevestiging vermelde prijzen. Is een prijs niet uitdrukkelijk bepaald, dan gelden de op het moment van de contractafsluiting geldige prijzen conform onze prijslijst. Voor de berekening zijn de door ons bepaalde gewichten, stukaantallen en hoeveelheden normerend als de besteller niet onverwijld na ontvangst een bezwaar tegen de goederen indient. Bij deze prijzen komen bijkomend de op de leveringsdag geldende btw in de betreffende wettelijke hoogte, alsook de kosten voor de voor een reglementaire verzending vereiste verpakking, de transportkosten vanaf onze fabriek of ons magazijn, de vrachtkosten en –zoverre overeengekomen – de kosten van de transportverzekering. Bij levering in het buitenland kunnen andere landspecifieke kosten van toepassing zijn.
 2. We behouden ons het recht voor onze prijzen gepast aan te passen, als na afsluiting van het contract kostenwijzigingen door tariefafsluitingen, prijsverhogingen van de voorgaande leveranciers of wisselkoersschommelingen optreden.
 3. Onze facturen moeten, zoverre niet een ander betalingsdoel werd overeengekomen, 5 dagen na ontvangst zonder vermindering worden betaald. Na afloop van de op de factuur meegedeelde vervaldatum komt de besteller conform §286 II Nr.2 BGB in verzuim.
 4. Voor de vraag inzake tijdigheid van de betaling is de ontvangst van de betaling bij ons bepalend. Kortingen worden op basis van bijzondere overeenkomst verleend. Een korting op een nieuwe factuur is uitgesloten, zolang oudere facturen nog niet reglementair werden betaald.
 5. Verrekenings- of retentierechten komen de besteller enkel toe als zijn tegenvorderingen rechtskrachtig vastgesteld, door ons erkend en door ons niet bestreden zijn. Het retentierecht bestaat verder alleen als de geldend gemaakte tegenvorderingen op dezelfde contractrelatie als onze aanspraak berust.
 6. Als de besteller te betalen facturen niet betaalt, een vastgestelde betalingstermijn overschrijdt of na contractafsluiting de vermogensverhoudingen van de besteller slechter worden of we na contractafsluiting ongunstige informatie over de besteller ontvangen, die het betalingsvermogen of de kredietwaardigheid van de besteller in vraag stellen, dan hebben we het recht, de totale resterende schuld of het zekerheidsvermogen of na succesvolle levering onmiddellijke betaling van al onze vorderingen, die op dezelfde rechtsverhouding berusten, te verlangen of van het contract terug te treden. Dit geldt in het bijzonder als de besteller zijn betalingen stopt, een cheque van de besteller of een creditnota niet betaald wordt, een door de besteller gegeven wissel door de besteller niet betaald wordt, een insolventieprocedure omtrent het vermogen van de besteller opgestart of geopend werd of door gebrek aan massa de insolventieprocedure niet werd geopend.

IV. Leverings- en diensttijd, dienstverzuim

 1. Overeengekomen leveringsperioden gelden alleen bij benadering, zoverre niet schriftelijk uitdrukkelijk een fixe termijn werd overeengekomen. Worden toch overeengekomen leveringsperioden uit door ons te vertegenwoordigende omstandigheden overschreden, dan kan de besteller na vruchtloos verloop een door hem bepaalde gepaste naperiode van het contract terugtreden. Het terugtreden moet schriftelijk gebeuren.
 2. We geraken pas na afloop van een door de besteller bepaalde gepaste naperiode in verzuim. In geval van hoger geweld en andere onvoorziene, buitengewone en door ons niet te vertegenwoordigende omstandigheden, zoals bijv. bedrijfsstoringen door brand, water en dergelijke omstandigheden, uitval van productie-installaties en machines, niet behaalde leveringstermijnen of leveringsuitvallen door onze leverancier, alsook bedrijfsonderbrekingen op basis van gebrek aan grondstof, energie of werkkracht, staking, blokkering, moeilijkheden bij de transportmiddelbezorging, verkeersproblemen, overheidsingrepen, hebben we – zoverre we door de genoemde omstandigheden zonder schuld aan het tijdig volbrengen van onze dienstplichten gehinderd zijn – het recht, de levering resp. dienst gedurende de periode van de hinder plus een gepaste tijd uit te stellen. Wordt hierdoor de levering of dienst met meer dan een maand vertraagd, dan hebben zowel wij, alsook de besteller met uitsluiting van alle schadevergoedingsclaims het recht onder de voorwaarden conf. cijfer VIII. 1 – 7 van deze verkoopsvoorwaarden met het oog op de door de leveringsstoring betreffende hoeveelheid van het contract schriftelijk terug te treden.
 3. In elk geval van verzuim is ons schadevergoedingsplicht volgens vermelding van de regels in cijfer VII.1 – 7 beperkt.
 4. We hebben het recht tot deelleveringen en deeldiensten binnen de overeengekomen leverings- en diensttermijnen als dit voor de besteller haalbaar is.
 5. Het behoud van onze leverings- of dienstplichten veronderstelt de tijdige en reglementaire vervulling van de plichten van de besteller. De tegenspraak van het niet vervulde contract blijft ons voorbehouden.

V. Gevarenovergang, transport- en verpakkingskosten

 1. De levering gebeurt, als er tussen ons en de besteller uitdrukkelijk niets anders schriftelijk overeengekomen is, vanaf onze fabriek of ons magazijn en moet daar door de besteller op eigen risico en kosten worden opgehaald. In dit geval gaat het gevaar van een toevallige vernietiging en toevallige verslechtering van de contractuele leveringsvoorwerpen na het beschikbaar stellen ervan bij de besteller over op de besteller. Verder gaat het gevaar van de toevallige ondergang en de toevallige verslechtering van de leveringsvoorwerpen met overdracht aan de vrachtchauffeur over op de besteller (ook bij vrachtvrije of door ons transportverzekerde levering).
 2. Huurdozen en huurverpakkingen moeten binnen de 60 dagen zonder restanten en vrachtvrij door de besteller worden teruggezonden; verlies en beschadiging van de huurdozen en huurverpakkingen zijn ten laste van de besteller als deze door hem moet worden vertegenwoordigd. Huurverpakkingen (-dozen) mogen niet voor andere doeleinden of voor het opnemen van andere producten worden gebruikt. Zij zijn uitsluitend voor het transport van onze geleverde producten bestemd. Opschriften mogen niet worden verwijderd. Wegwerpverpakkingen worden door ons niet teruggenomen. We noemen in plaats van de besteller een derde persoon, die de verpakking overeenkomstig de verpakkingsverordening aanneemt.

VI. Plichten van de besteller/eigendomsvoorbehoud

 1. Het geleverde product blijft tot de volledige betaling van de koopprijs en alle andere huidige of toekomstige vorderingen, die ons uit de bedrijfsrelatie tegen de besteller toekomen, onze eigendom. Het opnemen van de koopprijsvordering tegen de besteller in een lopende factuur en de herkenning van een saldo tasten het eigendomsvoorbehoud niet aan. Koopprijsvorderingen gelden ondanks betaling zolang niet als vervallen, als een door ons in dit verband overgenomen wisselmatige aansprakelijkheid zoals bijv. in het kader van een cheque-wisselprocedure, verder bestaat.
 2. De besteller is verplicht het gekochte goed met zorg te behandelen; in het bijzonder is hij ertoe verplicht dit op eigen kosten tegen diefstal en beschadiging en vernieling, zoals bijv. tegen vuur-, water- en diefstalschade, voldoende tegen de nieuwwaarde te verzekeren. De besteller geeft zijn aanspraken uit de verzekeringscontracten nu al aan ons door. We nemen deze overdracht aan.
 3. De besteller mag de in ons eigendom staande producten noch verpanden, noch in waarborg geven. Hij heeft echter volgens onderstaande bepalingen het recht, de geleverde goederen in reglementaire werking verder te verkopen. De hierboven genoemde bevoegdheid bestaat niet, zoverre de besteller de uit de doorverkoop van de producten ontstane aanspraak tegen zijn contractpartner – eveneens werkzaam – op voorhand aan een derde heeft doorgegeven of verpand of met hem een overdrachtsverbod overeengekomen is.
 4. De besteller geeft aan ons voor de zekering van het vervullen van al onze in cijfer VI. 1 genoemde aanspraken nu al alle – ook toekomstig ontstane en bepaalde – vorderingen uit een doorverkoop van de door ons geleverde goederen door met alle bijkomende rechten ter waarde van 110 % bruto van de waarde met rang voor het resterende deel van zijn vordering. We nemen deze overdracht hiermee aan.
 5. Zolang en zoverre de besteller zijn betalingsplichten tegenover ons nakomt, is hij tot het intrekken van de aan ons doorgegeven vorderingen tegen zijn klanten in het kader van reglementaire zaakvoering bevoegd. Hij heeft echter niet het recht, met het oog op deze vorderingen een rekening-courantverhouding of overdrachtsverbod met zijn klant overeen te komen of deze aan derden door te geven of te verpanden. Bestaat tegen zin 2 een rekening-courantverhouding tussen de besteller en de kopers van onze voorbehoudsproducten, dan heeft de op voorhand doorgegeven vordering ook betrekking op het herkende saldo, alsook in het geval van de koper ook op het dan beschikbaar saldo.
 6. Op vraag moet de besteller zijn aan ons doorgegeven vorderingen afzonderlijk aantonen en aan zijn schuldenaars de succesvolle overdracht bekend maken met de vraag de waarde van onze aanspraken tegen de besteller aan ons te betalen. We hebben het recht steeds ook zelf onze aanspraken tegen de besteller aan ons te betalen. We hebben het recht steeds ook zelf de schuldeiser van de besteller van de overdracht op de hoogte te brengen en de vorderingen in te trekken. We zullen van deze bevoegdheden echter zolang geen gebruik maken als de besteller zijn betalingsplichten reglementair en zonder verzuim nakomt, een aanvraag tot openen van een insolventieprocedure van de besteller niet werd geplaatst en de besteller zijn betalingen staakt. Treedt een van de bovengenoemde gevallen op, dan kunnen we eisen dat de besteller ons de doorgegeven vorderingen en die van de schuldeiser bekend maakt, alle voor de vorderingsinning vereiste gegevens geeft en de daarbij behorende documenten overhandigt.
 7. Bij verpandingen of andere ingrepen van derde personen moet de besteller onverwijld schriftelijk op de hoogte worden gebracht zodat we klachten conform §771 ZPO kunnen verzamelen.
 8. De be- en verwerking of omvorming van de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten gebeurt door de besteller steeds voor ons zonder dat hieruit verbindingen groeien. Wordt de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met andere, ons niet toebehorende voorwerpen verwerkt of vermengd of verbonden, dan krijgen we het mede-eigendom op het nieuwe goed in verhouding van de waarde van de door ons geleverde producten (factura-eindbedrag, inclusief btw) tot de andere voorwerpen op het moment van de verwerking/vermening of verbinding. Voor de door de verwerking ontstane zaak geldt verder hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde gekochte goed. Gebeurt verwerking, vermenging of verbinding op die manier dat het goed van de besteller als hoofdgoed te zien is, dan geldt als overeengekomen dat de besteller ons proportioneel het mede-eigendom overmaakt. De besteller behoudt het zo ontstane alleeneigendom of mede-eigendom voor ons. De besteller heeft het recht in het kader van de reglementaire zakelijke werking over de door be- of verwerking of omvorming of verbinding of vermenging nieuw ontstane producten in degelijke bedrijfsgang zonder verpanding of doorgeven te beschikken, zolang hij zijn verplichtingen uit de zakelijke relatie met ons tijdig nakomt. De besteller geeft zijn vorderingen uit de verkoop van deze nieuwe producten, waaraan ons eigendomsrechten toekomen, nu al in omvang van ons eigendomsaandeel aan de verkochte goederen te verzekering aan ons door. Als de besteller de geleverde producten met een hoofdgoed verbindt of vermengt, geeft hij nu reeds zijn aanspraken tegen derden tot max. de hoogte van de waarde van onze producten aan ons door. We nemen deze overdrachten hiermee aan.
 9. De besteller geeft ons ook de vordering tot max. de hoogte van de waarde van onze producten ter verzekering van onze vordering door, die door de verbinding van onze producten met een grondstuk tegen een derde persoon groeien.
 10. We verplichten ons, de ons toekomende zekerheden volgens onze keuze op vraag van de besteller zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze zekerheden onze te zekerende vorderingen tegen de besteller met meer dan 20% overstijgt.
 11. Bij gedrag van de besteller in strijd met het contract, in het bijzonder het betalingsverzuim met meer dan 10% van het factuurbedrag voor een niet onaanzienlijke periode, hebben we – behoudens ons toekomende andere (schadevergoedings)aanspraken – het recht van het contract terug te treden en de door ons geleverde producten terug te eisen. We zijn na terugname van de door ons geleverde producten voor de beoordeling ervan bevoegd. Het beoordelingsverlies moet op de tegenover ons bestaande verbindingen van de besteller – min gepaste beoordelingskosten – worden aangerekend.

VII. Rechten van de besteller bij gebreken

 1. Open materiële gebreken, foute leveringen en afwijkende hoeveelheden moeten ons onmiddellijk door de besteller, ten laatste echter zeven dagen na ontvangst van de producten door de besteller schriftelijk worden aangetoond. Verborgen gebreken moeten ons binnen een periode van acht dagen na hun ontdekking schriftelijk worden aangetoond. De koper heeft de plicht, zo nodig door een proefverwerking, te controleren of de geleverde producten vrij zijn van gebreken en voor het voorziene gebruik geschikt is. Dit geldt ook als componenten worden toegevoegd die niet door ons werden gekocht. Worden eventuele gebreken pas bij de verwerking vastgesteld, dan moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestopt en de nog niet verwerkte, ongeopende originele verpakkingen worden verzekerd. Ze moeten ons op vraag ter controle ter beschikking worden gesteld. Na drie maanden vanaf de overgang van het gevaar op de besteller conform cijfer V.1. zijn klachten van verborgen gebreken uitgesloten en gelden als te laat zoverre ze hadden moeten worden opgemerkt. Bij een conform cijfer VII.1 zin 1 – 7 laattijdige of niet reglementair geldend makende klacht inzake gebreken verliest de besteller onder de voorwaarden van cijfer VIII. 1 – 7 van deze verkoopvoorwaarden zijn gebrekenrecht, hetzij het gebrek door ons bewust werd verzwegen.
  1. In geval van gebreken aan door ons geleverde producten zijn we volgens onze keuze alleen voor de naverbetering of levering van goederen zonder gebreken verplicht (navervulling). Zijn we niet tot de navervulling bereid of er niet toe in staat, in het bijzonder vertraagt deze zich gedurende gepaste perioden om redenen, die we moeten vertegenwoordigen, of mislukt op andere wijze de navervulling, dan heeft de besteller volgens zijn keuze het recht van het contract terug te treden of een vermindering van de koopprijs te verlangen. Een naverbetering geldt na de derde poging als mislukt als er niet uit de aard van het goed of de overige omstandigheden iets anders ontstaat. Zoverre de besteller wegens gebreken aan door ons geleverde producten een schade heeft geleden of vergeefse kosten geleden heeft, richt zich onze aansprakelijkheid hiervoor conform cijfer VII. 1, cijfer VIII. 1 – 7 en cijfer IX.

VIII. Rechten en plichten van onze onderneming

 1. Een aansprakelijkheid van onze onderneming voor schade of nutteloze kosten – om welke rechtsgrond dan ook – treedt enkel op als de schade of de nutteloze kosten a) door ons of een van onze assistenten door bewust schenden van een belangrijke contractplicht veroorzaakt werd of b) op een grove nalatigheid of opzettelijke plichtschending door ons of een van onze assistenten terug te voeren is. Conform cijfer VIII. 1a) en b) zijn we aansprakelijk voor schade of nutteloze kosten die door een niet apart te vergoeden advies of informatie werd veroorzaakt, alleen bij opzettelijke of grove nalatige plichtschending, zoverre deze plichtschending geen gebrek conform § 434 BGB van de door ons geleverde producten vormt.
 2. We zijn aansprakelijk conform cijfer VII.1.a) voor de schending van een belangrijke contractplicht, zonder dat grove nalatigheid of opzettelijkheid optreden, is onze schadevergoedingsaansprakelijkheid tot de te voorziene, typische optredende schade begrensd. We zijn in dit geval in het bijzonder niet aansprakelijk voor verloren winst van de besteller en niet voorziene onmiddellijke gevolgschade. De hierboven staande aansprakelijkheidsbeperkingen conform zin 1 en 2 gelden op dezelfde wijze voor schade, die op basis van grove nalatigheid of opzettelijkheid door onze medewerkers of vertegenwoordigers worden veroorzaakt. We zijn niet aansprakelijk voor onmiddellijke schade van de besteller, dat deze door de geldendmaking van contractstrafaanspraken van derden ontstaat.
 3. Zijn we aansprakelijk conform cijfer VII.1.a) voor de schending van een belangrijke contractplicht zonder dat grove nalatigheid of opzettelijkheid optreden, is onze aansprakelijkheid in waarde tot 1,535 milj. euro per schadegeval begrensd. We verplichten ons een verzekering met overeenkomstige dekking (minstens 1,535 milj. euro per schadegeval) af te sluiten en te behouden.
 4. Afwijkend hiervan wordt bij een door de exporteur veroorzaakte termijnverzuim de schadevergoeding op het 3-voudige van de voor de opdracht te betalen vrachtpercentages begrensd.
 5. Het bovenstaande in cijfer VIII. 1 tot 4 genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, zoverre onze aansprakelijkheid op basis van de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid dwingend is of indien aanspraken uit een schending van leven, lichaam of gezondheid tegen ons geldend worden gemaakt. Ontbreekt aan het door ons geleverde product een gegarandeerde eigenschap, zijn we enkel aansprakelijk voor dergelijke schade waarvan het uitblijven onderwerp van de garantie was.
 6. Een verdere aansprakelijkheid op schadevergoeding als in cijfer VIII.1 – 5. voorzien is – zonder aanmerking op de rechtsnatuur van de geldend gemaakte aanspraak – uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder ook voor schadevergoedingsclaims uit het verschuldigd zijn bij contractafsluiting conform § 311 lid 3 BGB, positieve contractschending conform § 280 BGB of wegens delictische aanspraken conform § 823 BGB.
 7. Zoverre deze schadevergoedingsaansprakelijkheid uitgesloten of conform cijfer VIII.1.–6 beperkt is, geldt dit ook met het oog op de persoonlijke schadevergoedingsaansprakelijkheid van onze personeelsleden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten, alsook uitvoeringsassistenten.

IX. Verjaring van aanspraken

 1. Aanspraken van de besteller wegens gebreken aan door ons geleverde producten of wegens door ons in strijd met de plichten volbrachte diensten – inclusief schadevergoedingsclaims en aanspraken op terugbetaling van nutteloze kosten – verjaren binnen een jaar vanaf wettelijke verjaringsbegin, zoverre niet uit de onderstaande cijfers IX.2.– 5. iets anders ontstaat.
 2. Is de besteller ondernemer en heeft hij of een andere koper in de leveringsketting als ondernemer op basis van gebreken aan door ons geleverde nieuw gemaakte producten, die ook als nieuw gemaakte producten aan een consument werden geleverd, aanspraken van de verbruiker vervuld, treedt de verjaring van aanspraken van de besteller tegen ons uit §§ 437 en 478 lid 2 BGB ten vroegste twee maanden na het tijdstip op waarin de besteller of de andere koper in de leveringsketting als ondernemer de aanspraken van de consument vervuld heeft, hetzij dat de besteller tegenover zijn klant/contractpartner succesvol een beroep kan doen op de aanspraak van de verjaring. De verjaring van de aanspraken van de besteller tegen ons wegens door ons geleverde gebrekkige producten treedt in elk geval op, zoverre de aanspraken van de klant/contractpartner van de besteller wegens gebreken aan de door ons aan de besteller geleverde producten tegen de besteller verjaard zijn, ten laatste echter vijf jaar na het tijdstip waarin we de betreffende producten aan onze besteller hebben geleverd.
 3. Bij door ons geleverde nieuw vervaardigde producten die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruikswijze voor een bouwwerk werden gebruikt en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt, verjaren de aanspraken van de besteller binnen de vijf jaar vanaf wettelijke verjaringsbegin. Afwijkend van zin 1 geldt een verjaringsperiode van vier jaar, zoverre de besteller de door ons geleverde producten voor de vervulling van contracten heeft gebruikt, waarin deel B van het aanbestedingsreglement voor bouwdiensten in het totaal inbegrepen zijn of het slechts gaat om pure voor bouwreparaties gebruikte materialen. De verjaring conform bovenstaande zin 2 treedt ten vroegste twee maanden na het tijdstip op waarin de besteller de aanspraken uit de gebrekkigheid van het bouwwerk, die door het door ons geleverde product werd veroorzaakt, tegenover zijn contractpartner vervuld heeft, hetzij de besteller tegenover zijn klant/contractpartner op de aanspraak van de verjaring succesvol zou kunnen een beroep doen. De verjaring van de aanspraken van de besteller tegen ons wegens door ons geleverde gebrekkige producten treedt in elk geval op, zodra de aanspraken van de klant/contractpartner van de besteller tegen de besteller wegens gebreken aan de door ons aan de besteller geleverde producten verjaard zijn, ten laatste echter vijf jaar na het tijdstip waarin we de betreffende producten aan onze besteller hebben geleverd.
 4. Hebben we een niet apart te vergoeden advies en/of informatie in strijd met de plichten volbracht, zonder dat we in verband met de informatie of het advies goederen hebben geleverd of zonder dat het advies of de informatie in strijd met de plichten een gebrek conform § 434 BGB van het door ons geleverde product vormt, verjaren daarop berustende aanspraken tegen ons binnen een jaar vanaf wettelijk verjaringsbegin. Aanspraken van de besteller/klant tegen ons uit de schending van contractuele, voorafgaande contractuele of wettelijke plichten, die geen gebrek conform 434 BGB van het door ons te leveren resp. geleverde product vormen, verjaren eveneens binnen een jaar vanaf wettelijk verjaringsbegin. Zoverre de bovengenoemde plichtschendingen een materiaal gebrek conform § 434 BGB van het door ons in verband met het advies of de informatie geleverde product vormen, gelden voor de verjaring van de daarop berustende aanspraken de in cijfer 1 tot 3 en 5 getroffen regels.
 5. De in cijfer 1 – 4 getroffen bepalingen gelden niet voor de verjaring van aanspraken wegens de schending van leven, lichaam of de gezondheid, alsook niet voor de verjaring van aanspraken volgens de wet op productaansprakelijkheid en wegens rechtsgebreken van de door ons geleverde aanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid en wegens rechtsgebreken van de door ons geleverde producten, die in een zakelijk recht van een derde persoon bestaan, op basis waarvan uitgave van de door ons geleverde producten kan worden verlangd. Ze gelden verder niet voor de verjaring van aanspraken van onze besteller/klant, die daarop berusten, dat we gebreken aan door ons geleverde producten bewust verzwijgen of we een plicht opzettelijk of grof nalatig hebben geschonden. In de in dit cijfer IX.5 genoemde gevallen gelden voor de verjaring van deze aanspraken de wettelijke verjaringstermijnen.

X. Terugname

Het terugnemen van de door ons geleverde producten zonder gebreken is uitgesloten. Verklaren we ons uitzonderlijk met het terugnemen van goederen zonder gebreken akkoord, dan gebeurt een creditnota daarvoor enkel zoverre, als ons labo de onbeperkte herbruikbaarheid vaststelt. Voor de kosten van de controle, reiniging, herwerking en nieuwe verpakking worden de werkelijke kosten, minstens 20% van het factuurbedrag, minstens echter 30 euro afgetrokken. Een dergelijke creditnota wordt niet uitbetaald, maar dient enkel voor de verrekening met toekomstige leveringen.

XI. Overdrachtsverbod

Zonder onze uitdrukkelijke goedkeuring mogen rechten resp. aanspraken tegen ons, in het bijzonder wegens gebreken aan door ons geleverde producten of wegens door ons begane plichtschendingen, noch volledig, noch deels op derden worden overgedragen of aan derden worden verpand; § 354 a HGB blijft onveranderd van kracht.

XII. Plaats van vervulling, bevoegde rechtbank, toepasbaar recht, handelsclausules

 1. Plaats van vervulling en uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle aanspraken tussen ons en kooplieden of juridische personen van het openbaar recht of openbaar-rechtelijk bijzonder vermogen is Memmingen (MM), zoverre niet dwingende wettelijke voorschriften er tegenover staan. We hebben echter het recht klachten tegen een besteller ook op diens wettelijke bevoegde rechtbank te laten voorkomen.
 2. Op de rechtsrelatie tussen ons en de besteller vindt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland toepassing, zoals het tussen Duitse kooplieden geldt en in de betreffende leveringslanden effectief kon worden overeengekomen. De toepassing van de voorschriften over de internationale goedereninkoop (CSIG – Weens kooprecht) en het Duitse internationale privaatrecht worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Zoverre handelsclausules volgens de International Commercial Terms (INCOTERMS) overeengekomen zijn, gelden de INCOTERMS in de telkens meest recente versie (op dit moment INCOTERMS 2010).

XIII. Slotbepalingen

 1. Wijzigingen of aanvullingen van het contract en deze bepalingen gelden enkel als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor de opheffing van de schriftelijke clausule.
 2. Als afzonderlijke van de bovenstaande bepalingen ineffectief, deels ineffectief of door een bijzondere overeenkomst uitgesloten zijn, dan blijft de effectiviteit van de overige bepalingen onveranderd van kracht.
 3. We slaan gegevens van onze bestellers op in het kader van onze wederzijdse zakenrelaties conform de nationale wet op de privacy